O’ HAL NASIL BİR HAL BAKALIM…

Başlık

O` HAL NASIL BÄ°R HAL  BAKALIM…. DOSTLAR
"OLAÄžANÜSTÜ HAL DÖNEMÄ°NDE KANUNLAR NASIL ÇIKAR?
OlaÄŸanüstü hal, CumhurbaÅŸkanı baÅŸkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu`na “Kanun hükmünde kararname” çıkarma yetkisi tanır. KHK`lar Resmi Gazete`de yayınlanır ve aynı gün TBMM onayına sunulur.
OLAÄžANÜSTÜ HAL DÖNEMÄ°NDE HANGÄ° KARARLAR ALINABÄ°LÄ°R?
OlaÄŸanüstü hal, hükümete vatandaÅŸların hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilecek ek tedbirler alma hakkı saÄŸlar. Bu tedbirler ÅŸunlar;
a) SokaÄŸa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kiÅŸilerin dolaÅŸmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,
c) KiÅŸilerin; üstünü, araçlarını, eÅŸyalarını aratmak ve bulunacak suç eÅŸyası ve delil niteliÄŸinde olanlarına el koymak,
d) OlaÄŸanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kiÅŸiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,
e) Gazete, dergi, broÅŸür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoÄŸaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olaÄŸanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoÄŸaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve
dağıtılmasını yasaklamak veya izne baÄŸlamak; basılması ve neÅŸri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broÅŸür, afiÅŸ ve benzeri matbuayı toplatmak,
f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiÄŸinde kayıtlamak veya yasaklamak,
g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kiÅŸilere ait kuruluÅŸlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini saÄŸlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,
h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiÄŸinde durdurmak veya yasaklamak,

 1. i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak,
 2. j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diÄŸer her türlü zehirler ve boÄŸucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne baÄŸlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eÅŸya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,
  k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceÄŸi kanısını uyandıran kiÅŸi ve toplulukların bölgeye giriÅŸini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleÅŸmesini yasaklamak,
  l) Bölge dahilinde güvenliklerinin saÄŸlanması gerekli görülen tesis veya teÅŸekküllerin bulunduÄŸu alanlara giriÅŸ ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,
  m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüÅŸlerini yasaklamak, ertelemek, izne baÄŸlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüÅŸlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne baÄŸladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,
  n) Ä°ÅŸçinin isteÄŸi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, saÄŸlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitiÅŸi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde iÅŸçi çıkartmalarını iÅŸverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aÅŸmamak kaydıyla izne baÄŸlamak veya ertelemek,
  o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak"(alıntı) gibi yetkilerin tek kullanıldığı bir rejim. Bu `müjde " mi, deÄŸil mi? Siz karar verin.
»Eklenme:21.07.2016 09:08:00 | »Okunma:1049
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı.
Adınız soyadınız

Eposta adresiniz

Yazıya ilişkin yorumunuz